Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medicinska sestra tehničar ogled

Obrazovni profil: Medicinska sestra tehničar - ogled

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA

CILJEVI STRUČNOG OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:
 OBRAZOVANJA znanja veštine stručne kompetencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obezbeđenje kvaliteta
aktivnosti sestara putem
sledećih aspekata:

* metodološki aspekt

* organizacioni aspekt

* humani aspekt

* stručni aspekt

* profesionalni aspekt

* ekonomski aspekt

* da sprovede principe
   prevencije intrahospitalnih
   infekcija

* da obavi higijenski tretman
   bolesnika

* da izmeri i zabeleži vitalne
   znake i druge pokazatelje
   zdravlja

* da uzme biološki materijal
   za pregled

* da pripremi pacijenta i
   materijal za medicinski
   tretman

* da primeni propisanu
   terapiju

* o principima pravilne ishrane

* o planiranju aktivnosti:
   vizita, prijem, otpust i
   premeštaj bolesnika

* da koristi medicinsku
   dokumentaciju

* da vrši nadzor (povremeni,
   povećani, stalni)

* da prepozna potrebe
   korisnika u očuvanju i
   unapređenju zdravlja i
   prevenciji štetnih faktora po
   zdravlje

* o kodeksu profesionalnog
   ponašanja i etičke principe
   u zdravstvenoj nezi

* o svom mestu i radnim
   kompetencijama u timskom
   radu

* pranja i dezinfekcije ruku

* upotrebe dezinfekcionih
   sredstava

* primene metoda dezinfekcije

* primene metoda sterilizacije

* umivanje bolesnika, obrade
   usne duplje, kupanja
   bolesnika i sprovođenja
   higijene polno-analnog
   predela

* merenja i pravilnog
   evidentiranja vitalnih znaka

* pravilnog uzimanja i slanja
   biološkog materijala na
   pregled

* pripreme pacijenta, materijala
   i zbrinjavanja pacijenta kod
   endoskopskih i rendgenskih
   ispitivanja i dijagnostičko-
   terapijskih punkcija

* pripreme propisane doze leka
   i njegovog davanja na
   propisan način (oralno,
   parenteralno, inhalacijom,
   lokalno)

* sprovođenja ishrane
   bolesnika prirodnim i
   veštačkim putem
   (parenteralno, putem
   nazogastrične sonde,
   gastrostome, rekatlno)

* komunikacija sa bolesnikom
   (savet, informacija, utešna
   reč, ohrabrenje), pripremi i
   koristi potrebnu medicinsku
   dokumentaciju pri prijemu,
   otpustu i premeštaju
   bolesnika.

* vođenje sestrinske
   dokumentacije - evidencija o
   zdravstvenoj nezi,i korišćenja
   osnovnih programskih
   aplikacija na računaru

* sprovođenja i vršenja
   kontrole zdravstvene nege
   koja je pacijentu određena
   (standardna, poluintenzivna,
   intenzivna)

* promovisanja tema vezanih
   za zdravstvo

* primene kodeksa
   profesionalnog ponašanja i
   etičkih principa u
   zdravstvenoj nezi

* snalaženja i učestvovanja u
   timskom radu
  

* sprovođenja opštih mera
   u    prevenciji
   intrahospitalnih
   infekcija: lična zaštita i
   primena principa asepse i
   antisepse

* zbrinjavanja pacijenta u
   higijenskom tretmanu

* evidentiranja vitalnih
   funkcija i drugih
   pokazatelja zdravlja

* pravilnog uzimanja i slanja
   biološkog materijala

* pripreme pacijenta i
   materijala za pregled i
   asistiranje pri izvođenju
   intervencija

* primene propisane
   terapije

* hranjenje pacijenta

* pripreme pacijenta,
   dokumentacije i
   bolesničke jedinice

* vođenja sestrinske
   dokumentacije

* posmatranja i zbrinjavanja
   bolesnika u standardnoj,
   poluintenzivnoj i
   intenzivnoj bolesničkoj
   jedinici

* sprovođenja zdravstveno-
   vaspitnog rada

* primene kodeksa
   profesionalnog ponašanja
   i etičkih principa u
   zdravstvenoj nezi

* učešća u timskom radu

Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima i obrazovnim profilima

IZBORNI PREDMETI Medicinska sestra tehničar
Izborni predmet predviđen Zakonom  
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava  I - IV
Izborni predmeti predviđeni Programom ogleda  
1. Istorija  II
2. Medicinska geografija  I, II
3. Likovna umetnost  I
4. Muzička umetnost  I
5. Sociologija  II
6. Fizika  III, IV
7. Preduzetništvo  IV
8. Neorganska hemija  III
9. Hemija  
10. Odabrana poglavlja hemije  
11. Odabrana poglavlja organske hemije  IV
12. Biologija  
13. Specijalna botanika  III,IV
14. Specijalna zoologija  
15. Analitička geometrija  
16. Elementi kombinatorike, verovatnoće i matematičke statistike  
17. Toksikološka hemija  
18. Dijetetika  

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:

- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava (1 čas nedeljno tokom školske godine);

- Izbornih predmeta predviđenih Programom ogleda - 1 do 3 časa nedeljno u toku školske godine, a prema Planu i programu ogleda za odgovarajući obrazovni profil.

Učenik može svake godine da bira jedan izborni predmet i ima do 33 časa nastave nedeljno u stručnoj školi, odnosno 35 časova ako stiče obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili dvojezično.

Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno odobrilo Ministarstvo prosvete i sporta. Ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja.

Ocena izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja