Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Nabavka dobra-električna energija za potpuno snabdevanje, JNMV 1/2019

MEDICINSKA ŠKOLA
UŽICE
Broj: 270/19
Datum: 18.02.2019. godine


MEDICINSKA ŠKOLA U UŽICU

O b j a v lј u j e

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 1/2019


Naziv i adresa naručioca:
Medicinska škola
Nemanjina 148
31000 Užice


Internet stranica naručioca:
www.medicinskaskolauzice.edu.rs


e-mail adresa:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Vrsta naručioca: Prosveta-ustanova obrazovanja
Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: Dobra
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nabavka dobra-električna energija za potpuno snabdevanje
09310000-Električna energija

Broj partija: Nabavka nije oblikovana po partijama


Podnošenje ponude sa podizvođačem: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke, koji će poveriti podizvođaču ne može biti veći od 50% od ukupne vrednosti nabavke.


Kriterijujm za dodelu ugovora: Izbor najpovolјnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke ili sa internet stranice naručioca: www.medicinskaskolauzice.edu.rs


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponude sa pripadajućom dokumentacijom se dostavlјaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti ili kutiji na adresu naručioca: Medicinska škola 31000 Užice, Nemanjina 148, sa obaveznom naznakom na licu koverte ,,Ponuda za javnu nabavku dobra- električna energija, JNMV br. 1/2019 - NE OTVARATI”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, sedište, adresu ponuđača i ime osobe za kontakt. Ponuđač može da dostavi samo jednu ponudu, uredno popunjenu prema pozivu i konkursnoj dokumentaciji na srpskom jeziku. Ponude sa varijantama nisu dozvolјene. Blagovremenom ponudom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca do 27.02.2019. godine najkasnije do 12,00 časova bez obzira na način dostave. Ponude koje budu primlјena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda u pozivu, smatraće se neblagovremenom, naručilac će iste vratiti ponuđaču neotvorenu, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:Javno otvaranje ponuda obaviće se 27.02.2019. godine u 12 časova i 05 minuta u prostorijama Medicinske škole, Nemanjina 148 u Užicu, u kancelariji direktora Škole. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija imenovana Rešenjem direktora.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog pismenog punomoćja Komisiji za javnu nabavku pre početka otvaranja ponuda.


Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora će biti doneta u roku koji ne može biti duži od 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.


Lice za kontakt: Mirjana Pavlović, tel/faks: 031/35-12-694, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Ostale informacije:Dodatne informacije/pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude ponuđači mogu dobiti na način i u rokovima određenim u poglavlјu VI tačka 14. konkursne dokumentacije.


Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvolјeno.


Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isklјučivo na način određen članom 20. ZJN.