Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Poziv za podnosenje ponuda br. 2

МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА

УЖИЦЕ

Број 339/14

Датум: 27.02.2014. године

 

 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИЗ УЖИЦА

 

о б ј а в љ у ј е

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИБРОЈ 2/2014

 

 

Назив и адреса наручиоца:

Медицинска школа

Немањина 148

31000 Ужице

 

Интернет страница наручиоца:

  www.medicinskaskolauzice.edu.rs

 

 Врста наручиоца:

 Просвета - установа

 

 Врста поступка јавне набавке:

 Јавна набавка мале вредности

  

 Врста предмета јавне набавке :

 Услуге

 

 Предмет јавне набавке:

 Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка услуга-услуге осигурања имовине и

 Запослених.

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања.

 

 

Партије: Ова јавна набавка није обликована по партијама

 

Подношење понуде са подизвођачем:

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем проценат укупне вредности набавке,

 који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке.

 

 Критеријум за доделу уговора:

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критeријума „ економски

најповољнија понуда“ применом следећих критеријума:

 

 

Редни броj

Назив критеријума

Број пондера

1

Понуђена цена-премија осигурања

0-60 пондера

2.

Адекватност капитала по CARMEL-у 2012. години

0-20 пондера

3.

Гарантне резерве/ техничке резерве у самопридржају  

0-15 пондера

4 .

 Ажурност у решавању штета у 2012. години                                                                                     

0-5 пондера

 

УКУПНО

 100 пондреа

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда биће понуда са најниже понуђеном ценом – премијом осигурања, односно биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену. У случају исте најниже понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има највише пондера по основу критеријума – адекватност капитала.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или

интернет странице наручиоца: www.medicinskaskolauzice.edu.rs

 

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се непосредно или путем поште у

затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Медицинска школа, Немањина

148, 31000 Ужице , са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку

услуге осигурања, ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно

навести назив, седиште, адресу понуђача као и име особе за контакт. Понуђач може да

достави само једну понуду, уредно попуњену према позиву и конкурсној документацији

на српском језику. Понуде са варијантама нису  дозвољене. Благовременом понудом ће

се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 10.03.2014. године најкасније

до 11 часова без обзира на начин доставе. Понуде које буду примљене након датума и

сата  одређеног за подношење понуда у позиву, сматраће се неблаговременим, и исте ће

се вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак јавног отварање понуда обавиће се 10.03.2014.године одмах након истека рока

за подношење понуда у просторијама Медицинске школе у Ужицу, адреса Немањина 148,

31000 Ужице у канцеларији директора школе.

 

Услови подкојима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања

 понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су

дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног писменог

пуномоћја Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је најкасније 8 (осам) дана од дана јавног

отварања понуда.

 

Лице за контакт:

Мирјана Павловић, email: mirapavl@gmail.com

 

Конкурсну документацију мозете преузети ОВДЕ

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja