Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Poziv za podnosenje ponuda 3

МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА

УЖИЦЕ

Број 481/14

Датум: 31.03.2014. године

 

 

            На основу члана 31,39, 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.Гл.РС“, бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара-рачунарске опреме бр. 3/2014 од 21.03.2014. године за потребе Медицинске школе у Ужицу, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара рачунарске опреме.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

 

Назив и адреса наручиоца: Медицинска школа, Немањина број 148. 31000 Ужице

 

Интернет страница наручиоца: www.medicinskaskolauzice.edu.rs

 

Врста наручиоца: Просвета –установа

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 

Врста предмета јавне набавке: Добра-рачунарска опрема

 

Кратак опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-рачунарске опреме за потребе Медицинске школе у Ужицу, Немањина број 148.

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30236000- разна рачунарска опрема

 

Партије: Ова набавка није обликована по партијама

 

Подношење понуда са подизвођачем:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем проценат укупне вредности набавке, који ће поверити подизвођачу не може бити већа од 50% од укупне вредности набавке.

 

Критеријум, елементи критеријума за оцену понуда за доделу уговора:   

Критеријум за оцењивање понуда за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“

 

 

 

 

Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или интернет стране наручиоца: www.medicinskaskolauzice.edu.rs

 

Начин подношење понуде и рок за подношење понуде:  Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Медицинска школа, Немањина број 148, 31000 Ужице, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку добара-рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 3/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив, седиште, адресу понуђача као и име особе за контакт. Понуђач може да достави само једну понуду, уредно попуњену према позиву и конкурсној документацији на српском језику. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуде са варијантама нису дозвољене. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 10.04.2014. године најкасније до 12 часова, без обзира на начин доставе. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда у позиву, сматраће се неблаговременим, и исте ће се након окончања поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Место, време и начин отварања понуда: Поступак  јавног отварања понуда обавиће се дана 10.04.2014. године одмах након истека рока за достављање понуда у просторијама Медицинске школе у Ужицу, адреса: Немањина  број 148, 31000 Ужице.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног  писменог пуномоћја Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Мирјана Павловић, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Конкурсну документацију можете преузети у секцији Документи/јавне набавке

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja