Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Odeljenska veća

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

План рада одељењских већа првог разреда

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Формирање већа и усвајање плана рада већа

Формирање одељењских заједница

Усвајање плана израде писмених задатака и распореда додатне и допунске наставе, ваннаставних активности и блок наставе

Усаглашавање критеријума оцењивања

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Новембар

Анализа понашања ученика и изостајања са наставе; изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха на крају првог класификационог периода

Избор ученика одељења на крају првог класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Децембар

Анализа ученичких изостанака; изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха на крају првог полугодишта

Избор ученика одељења на крају првог полугодишта

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Април

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха на крају трећег класификационог периода

 Избор ученика одељења на крају трећег класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јун

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера; похвале и награде

Усвајање успеха ученика на крају другог полугодишта

Избор ученика генерације на крају школске године

Анализа реализације свих облика васпитно- образовног рада

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Август

Усвајање успеха са поправних испита

Утврђивање успеха ученика на крају школске године

Анализа рада одељењског већа у протеклој школској години

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада одељењских већа другог разреда

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Формирање Одељенског  већа и усвајање плана  рада већа

Формирање одељењских заједница

Усвајање плана израде писмених задатака, писмених провера и вежби

Усвајање распореда додатних, допунских и ваннаставних активности, усвајање распореда блок-наставе 

Усаглашавање критеријума оцењивања

Разматрање плана екскурзије за  школску 2017/2018. годину

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Новембар

Анализа понашања ученика и изостајања са наставе; изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог класификационог периода

Избор ученика одељења на крају првог класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јануар

Анализа ученичћких изостанака; разматрање предлога и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог  полугодишта

Избор ученика  одељења на крају првог полугодишта

Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада

Доношење закључака и усвајање предлога мера за побољшање успеха ученика

Седнице одељенских већа

Чланови одељенских већа, одељенске старешине

Април

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају трећег класификационог периода

Избор ученика одељења на крају трећег класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јун

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају другог полугодишта

Разматрање и усвајање предлога за похвале и награђивање ученика

Избор ученика генерације на крају школске године

Анализа реализације свих облика образовно- васпитног рада

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Август

Усвајање успеха ученика  са полагања  поправних испита

Утврђивање успеха ученика на крају школске године

Анализа рада одељењског већа у протеклој школској години

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

 

План рада одељењских већа трећег  разреда

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Конституисање Одељенског већа и усвајање плана рада већа

Формирање одељењских заједница

Усвајање плана израде писмених задатака, писмених провера и вежби

Усвајање распореда реализације додатне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности, усвајање распореда реализације блок-наставе 

Усаглашавање критеријума оцењивања ученика

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Новембар

Анализа понашања ученика и изостајања са наставе; изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог класификационог периода

Избор ученика одељења на крају првог класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јануар

Разматрање предлога и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог  полугодишта

Избор ученика  одељења на крају првог полугодишта

Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада

Доношење закључака и усвајање предлога мера за побољшање успеха ученика

Седнице одељенских већа

Чланови одељенских већа, одељенске старешине

Април

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају трећег класификационог периода

Избор ученика одељења на крају трећег класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Организација екскурзије

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јун

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају другог полугодишта

Разматрање и усвајање предлога за похвале и награђивање ученика

Избор ученика генерације на крају школске године

Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Август

Усвајање успеха ученика  са полагања  поправних испита

Утврђивање успеха ученика на крају школске године

Анализа рада Одељењског већа у протеклој школској години

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

 

План рада одељењских већа четвртог разреда 

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Фoрмирање већа и усвајање

Плана рада одељењских већа

Формирање одељењских заједница

Усвајање плана израде писмених

задатака, писмених вежби, распореда

додатних и ваннаставних активности и

распореда блока

Усаглашавање критеријума оцењивања

 

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа и  одељењске старешине

Новембар

Анализа понашања ученика; изостајања са наставе и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог класификационог периода

Избор ученика генерације на крају првог класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јануар

Анализа понашања ученика; изостајања са наставе и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају првог  полугодишта

Избор ученика  генерације на крају првог полугодишта

Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада

Матурска питања

Седнице одељенских већа

Чланови одељенских већа, одељенске старешине

Март/Април

Анализа понашања ученика; изостајања са наставе и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају трећег класификационог периода

Избор ученика генерације на крају трећег класификационог периода

Анализа реализације наставног плана и програма

Разговоро о рганизовању матурских испита

Разговор о начину и врсти сарадње са родитељима

поводом матурске прославе

 

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

Јун

Предлагање и изрицање васпитних и дисциплинских мера

Усвајање успеха ученика на крају другог полугодишта

Разматрање и усвајање предлога за похвале и награђивање ученика

Избор ученика генерације на крају школске године

Анализа реализације свих облика образовно- васпитног рада

Анализа рада одељењског већа у протеклој школској години и организовање матурских испита

 

Седнице одељењских већа

Чланови одељењских већа, одељењске старешине

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja